Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

Giới thiệu về Chức năng-Nhiệm vụ phòng tổ chức-Hành chính-Quản trị

a) Tiêu chuẩn Trưởng phó phòng:

– Trưởng phòng có trình độ sau đại học.

– Phó Trưởng phòng có trình độ đại học trở lên

b) Chức năng:

– Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính và công tác quản trị

c) Nhiệm vụ

Công tác Tổ chức:

+ Xây dựng quy hoạch cán bộ, phân bổ kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức của nhà trường.

+ Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc. Dự thảo xây dựng các quy chế hoạt động của nhà trường.

+ Đề xuất phương án xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của trường, giám sát các đơn vị thực hiện kế hoạch xây dựng, đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức và giảng viên.

+ Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng: lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm; hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng quy trình tuyển dụng; giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức tuyển dụng cán bộ, viên chức và bổ nhiệm vào đúng các ngạch – bậc.

+ Quản lý hồ sơ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động; thực hiện các chế độ chính sách của cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động. Tham mưu và chuẩn bị việc ký kết các hợp đồng lao động.

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho cán bộ, viên chức, giảng viên.

+ Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức, tham mưu các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.

+ Bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhà trường.

–  Công tác Hành chính:

+ Quản lý các công văn, văn bản gửi đến và đi các nơi trong và ngoài nhà trường. Cấp các loại văn bản theo phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý con dấu nhà trường. Bảo đảm quy trình, tính pháp lý, thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo trường ký.

+ Dự thảo các báo cáo thường kỳ theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức thực hiện việc in ấn các công văn, báo cáo, lưu trữ và quản lý hồ sơ văn thư. Phụ trách công tác tổng hợp và thi đua của nhà trường.

+ Tổ chức đón tiếp và theo dõi hoạt động các đoàn khách trong và ngoài nước đến liên hệ công tác với trường.

+ Quản lý đội bảo vệ, tổ chức công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy trong khu học tập và làm việc.

+ Thường trực và thư ký hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng đời sống nhà trường.

– Công tác quản trị thiết bị:

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc đầu tư trang bị các thiết bị, phương tiện dạy học và nghiên cứu khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường. Quản lý và sắp xếp phòng học cho các khoa và các hệ đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của các phòng, khoa, trung tâm và nhà trường.

+ Phụ trách công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất.

+ Quản lý điện – nước khu học tập, làm việc và Ký túc xá sinh viên.

+ Quản lý toàn bộ khuôn viên của trường: vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, các khu sinh hoạt khác, đảm bảo cho nhà trường xanh – sạch – đẹp.

+ Quản lý và lưu trữ các hồ sơ về xây dựng, nhà đất; sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị (kể cả phương tiện vận chuyển); cải tạo, nâng cấp, xây mới các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường.

+ Quản lý bộ phận in ấn là đơn vị hoạt động theo phương thức hạch toán nội bộ, chịu trách nhiệm in ấn các loại tài liệu phục vụ đào tạo, NCKH, biểu mẫu, tài liệu chuyên môn trong nhà trường theo kế họach của phòng.

+ Xây dựng kế họach và hướng dẫn các đơn vị sử dụng trang thiết bị đúng mục đích và quy trình; đề xuất việc mua sắm mới, thanh lý, xử lý thiết bị, vật tư, tài sản hư hỏng hoặc không dùng đến do đơn vị quản lý để bảo đảm việc sử dụng có hiệu quả.

+ Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc kiểm kê tài sản; phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính trong việc nhập và đối chiếu tài sản tăng giảm. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản do các đơn vị quản lý sử dụng.

+ Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị, vật tư theo quy định của Nhà nước. Đề xuất việc thanh lý, xử lý thiết bị, vật tư, tài sản hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm việc sử dụng có hiệu quả.

DANH MỤC TÀI LIỆU TRIỂN KHAI LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1/ Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng: xem chi tiết

2/ Quyết định bổ nhiệm Hiệu phó: xem chi tiết

3/ Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng Y tế An Giang: xem chi tiết

4/ Quyết định về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Trường Cao đẳng Y tế An Giang giai đoạn 2018-2020: xem chi tiết

5/ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Trường: xem chi tiết

6/ Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Y tế An Giang: xem chi tiết

7/ Quy định về đào tạo liên thông: xem chi tiết

8/ Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên: xem chi tiết

9/ Quy chế tuyển sinh: xem chi tiết

10/ Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp: xem chi tiết

11/ Quy chế in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp: xem chi tiêt

12/ Quy chế công tác học sinh, sinh viên: xem chi tiêt

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn