Cơ cấu tổ chức Nhà Trường

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trường Cao đẳng  Y tế An Giang có cơ cấu tổ chức như sau:

 1. Hội đồng trường

Bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thư ký và các thành viên.

 1. Ban Giám Hiệu

Gồm Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng

  a) Hiệu trưởng phụ trách chung và công tác nhân sự, tài chính;
  b) Một Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo;
  c) Một Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chức, hành chính, quản trị và thi đua;
  d) Một Phó Hiệu trưởng phụ trách xây dựng kế hoạch; điều hành quản lý giám sát công tác khoa học công nghệ;
 1. Các phòng ban

 1. Các khoa

  Gồm 04 khoa và các bộ môn trực thuộc

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn