Ban giám hiệu

BS.CKII HUỲNH VĂN NÊN
Chức vụ: Hiệu trưởng
Phụ trách:
 • Phụ trách chung.
Liên hệ:
 • Email: 
 • Điện thoại:

Nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng:

 • Ban hành các quy chế, quy định trong trường theo Nghị quyết của Hội đồng trường;
 • Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường;
 • Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường theo Nghị quyết của Hội đồng trường; bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh trưởng, phó các tổ chức của nhà trường;
 • Xây dựng quy hoạch và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; quyết định cơ cấu, số lượng người làm việc và quyết định trả lương theo hiệu quả, chất lượng công việc; tuyển dụng viên chức, người lao động theo nhu cầu của nhà trường; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo;
 • Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động đào tạo của trường theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường;
 • Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng và ban giám hiệu trước Hội đồng trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của UBND tỉnh An Giang và của pháp luật.

Phó hiệu trưởng – phụ trách đào tạo

Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Phụ trách:
 • Phụ trách đào tạo.
Liên hệ:
 • Email: 
 • Điện thoại:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo:

 • Giúp hiệu trưởng trong các hoạt động xây dựng kế hoạch, điều hành quản lý, giám sát công tác đào tạo của trường và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các nhiệm vụ được phân công và kết quả thực hiện;
 • Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;
 • Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.

Phó Hiệu trưởng – phụ trách tổ chức, hành chính, quản trị và thi đua

Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Phụ trách:
 • Phụ trách tổ chức, hành chính, quản trị và thi đua.
Liên hệ:
 • Email: 
 • Điện thoại:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chức, hành chính, quản trị và thi đua:

 • Giúp Hiệu trưởng điều hành, quản lý, giám sát các hoạt động công tác tổ chức, hành chánh, quản trị đời sống, thi đua của Trường và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các nhiệm vụ được phân công và kết quả thực hiện;
 • Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của Trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;
 • Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.

Phó Hiệu trưởng – phụ trách xây dựng kế hoạch, điều hành quản lý giám sát công tác khoa học công nghệ

Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Phụ trách:
 • Phụ trách xây dựng kế hoạch, điều hành quản lý giám sát công tác khoa học công nghệ.
Liên hệ:
 • Email: 
 • Điện thoại:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng phụ trách xây dựng kế hoạch, điều hành quản lý giám sát công tác khoa học công nghệ:

 • Giúp Hiệu trưởng trong các hoạt động xây dựng kế hoạch, điều hành quản lý, giám sát công tác khoa học công nghệ của Trường và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các nhiệm vụ được phân công và kết quả thực hiện;
 • Thay mặt hiệu trưởng điều hành các hoạt động của Trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;
 • Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật
Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn