Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng

a) Tiêu chuẩn Trưởng phó phòng:
– Trưởng phòng có trình độ sau đại học.
– Phó trưởng phòng có trình độ đại học trở lên.

b) Chức năng
– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng khảo thí.
c) Nhiệm vụ về hoạt động khảo thí:
– Tham mưu cho ban giám hiệu trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa theo đúng các quy chế và quy định;
– Tham mưu cho ban giám hiệu trong việc tổ chức ra đề thi; Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các phòng – bộ môn tổ chức các kỳ thi: kiểm tra từ khâu ra đề, nhận đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, lưu trữ và phân tích xử lý các kết quả thi;
– Phối hợp với các khoa, phòng, bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;
– Tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi – kiểm tra đánh giá cho các đơn vị; Nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;
– Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của người học;
– Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa;
– Lưu trữ, quản lý sổ sách về kết quả học tập của HSSV.
– Tổ chức quản lý, in ấn, cấp phát bằng cấp, chứng chỉ cho HSSV.
d) Nhiệm vụ về hoạt động đảm bảo chất lượng:
– Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;
– Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên;
– Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng; Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;
– Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng;
– Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại đơn vị.

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn