Phòng Kế hoạch – Tài chính

a) Tiêu chuẩn Trưởng phó phòng:

– Trưởng phòng có trình độ sau đại học

– Phó trưởng phòng có trình độ đại học trở lên.

b) Chức năng

– Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng các định mức: thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Nhà trường.

– Tham mưu các giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, quản lý thu, chi tập trung; xây dựng các phương án quản lý, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

– Tham mưu kế hoạch tăng các nguồn thu hợp pháp cho Nhà trường từ các nguồn kinh phí Nhà nước cấp, học phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ, dự án.

– Tham mưu công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành.

c) Nhiệm vụ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng dài hạn, ngắn hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Tham mưu tổng hợp đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác kế họach tài chính. Cụ thể là:

– Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn phục vụ chiến lược phát triển trường.

– Lập dự toán kinh phí dự trù phân bổ kinh phí và các thủ tục tài chính của Nhà nước và theo quy định, bảo đảm phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, NCKH và sinh hoạt của nhà trường.

– Tiến hành việc thu chi, thanh toán kịp thời các khoản chi tiêu cho mọi hoạt động của nhà trường, bảo đảm việc cấp phát lương, học bổng và các khoản phụ cấp khác cho cán bộ viên chức và sinh viên theo đúng kỳ hạn và đúng tiêu chuẩn chế độ đã quy định.

– Lập, lưu trữ, quản lý sổ sách, chứng từ, làm báo cáo các quyết toán theo đúng nguyên tắc, chế độ kế toán tài chính của nhà nước.

– Có biện pháp quản lý và kiểm soát việc thu chi các nguồn thu của nhà trường, hướng dẫn kiểm tra các tổ chức của nhà trường trong việc chi tiêu, thanh toán mua sắm, phân phối, sử dụng và bảo quản các loại tài sản của nhà trường, tránh tình trạng tham ô, lãng phí.

– Định kỳ tổ chức kiểm kê quỹ tiền mặt; kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản cố định theo quy định.

– Kết hợp các phòng chức năng, các khoa xây dựng dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

– Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế theo quy định.

– Thực hiện giám sát, kiểm tra, quyết toán tài chính đối với các bộ phận, các trung tâm trực thuộc.

– Thực hiện công tác công khai tài chính theo quy định.

– Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị quản lý các kho vật liệu, nhập kho những thiết bị, tài sản và vật liệu chưa đưa ra sử dụng, chưa phân cho các tổ chức khác quản lý.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Thông báo về việc công khai học phí 2017-2018: xem chi tiết

Thông báo về việc công khai học phí 2018-2019: xem chi tiết

Kê hoạch hoạt động năm 2018: xem chi tiết

Kê hoạch hoạt động năm 2019: xem chi tiết

Kê hoạch hoạt động năm 2020: xem chi tiết

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn