Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế

Chức năng:
– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng, phát triển công tác đào tạo của Trường. Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập các hệ và loại hình đào tạo của Trường.
Nhiệm vụ đào tạo:
– Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo. Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định về quản lý quá trình đào tạo các hệ đào tạo.
– Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học. Phối hợp với các khoa phân công GV, lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần.
– Thực hiện các công việc giáo vụ; lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập; đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo; theo dõi tổng hợp đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo định kỳ theo qui định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng. Điều tiết kế hoạch giảng dạy, học tâp giữa các khoa.
– Tổ chức hướng dẫn và theo dõi việc biên soạn đề cương chi tiết học phần, giáo trình, bài giảng ở các khoa, tổ chức thực hiện các quy chế đảm bảo chất lượng.
– Tổ chức chỉ đạo các tổ chức chuyên môn, các giảng viên và nhân viên phục vụ giảng dạy trong việc quản lý, hướng dẫn sinh viên học tập và rèn luyện trong mọi hoạt động: Học trên lớp, thực hành lâm sàng, đi thực tế và các hoạt động chuyên môn khác.
Nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học:
– Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, khoa học và công nghệ. Cụ thể là:
+ Tổ chức hướng dẫn các tổ chức chuyên môn, các giảng viên và sinh viên đăng ký nghiên cứu các chuyên đề về khoa học và công nghệ đồng thời giúp đỡ tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành tốt các chuyên đề NCKH đã được đăng ký.
+ Tổ chức việc bảo vệ, đánh giá và xét duyệt các công trình nghiên cứu khoa học, các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị trong giảng dạy và học tập.
+ Phổ biến, theo dõi việc áp dụng, đánh giá hiệu quả và đề nghị khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học, các kinh nghiệm sáng kiến có giá trị, đề xuất các chủ trương, biện pháp, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt, phong trào NCKH, phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập và NCKH.
+ Đề xuất các chủ trương biện pháp nhằm đẩy mạnh việc bồi dưỡng về các mặt văn hóa, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ tin học để hoàn chỉnh đội ngũ cán bộ viên chức phục vụ giảng dạy trong nhà trường.
Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế:
Tham mưu tổng hợp đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác quan hệ quốc tế. Cụ thể là:
– Chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, ký các văn bản ghi nhớ thỏa thuận về đào tạo khoa học và công nghệ với các trường đại học, các tổ chức giáo dục khoa học và công nghệ nước ngoài, mời chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm theo các quy định của nhà nước.
– Xây dựng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; huy động nguồn lực để thực hiện tốt các thỏa thuận, các dự án phù hợp với các quy định của nhà nước.
– Tiếp nhận các dự án quốc tế, tiếp nhận giáo viên tình nguyện, khuyến khích và tạo điều kiện để giảng viên, cán bộ, nhân viên ra nước ngoài học tập giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm học thuật theo kinh phí của nhà nước, của nhà trường hoặc tự túc hoặc bằng kinh phí do tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài tài trợ. Tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế theo các quy định của nhà nước.

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn