Phòng Công tác học sinh, sinh viên

a) Tiêu chuẩn Trưởng phó phòng:

– Trưởng phòng có trình độ sau đại học.

– Phó trưởng phòng có trình độ đại học trở lên.

b) Chức năng:

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và giáo dục học sinh, sinh viên

c) Nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý người học:

– Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của pháp luật hiện hành và của nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp; chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học, làm thẻ cho người học.

– Tổ chức tiếp nhận người học vào ở nội trú (nếu có).

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của người học.

– Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho người học.

d) Nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của người học:

– Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của người học; phân loại, xếp loại người học  cuối mỗi kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với người học vi phạm quy chế, nội quy.

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khoá học.

– Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho người học; tổ chức cho người học tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với người học .

– Theo dõi công tác phát triển đảng trong người học; tạo điều kiện thuận lợi cho người học tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của người học, tạo điều kiện cho người học có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

– Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho người học;

– Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá việc học tập của người học và việc làm của người học đã ra trường.

đ) Phối hợp với trạm Y tế tổ chức công tác khám sức khoẻ cho học sinh sinh viên mới vào trường. Xử lý những trường hợp không đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các đơn vị chức năng có liên quan giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn