Khoa Y

Gồm có 3 bộ môn:

  • Bộ môn Lâm sàng
  • Bộ môn Y học cơ sở
  • Bộ môn Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

Giới thiệu nhân sự Khoa Y:

Chức vụ:    Trưởng Khoa Y
Phụ trách:
  • Phụ trách chung.
Liên hệ:
  • Email: 
  • Điện thoại:
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Y
Phụ trách:
  • Phụ trách …
Liên hệ:
  • Email: 
  • Điện thoại:

 

 

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn