Khoa Y học cộng đồng – Khoa học cơ bản

Gồm có 2 bộ môn:

  • Bộ môn Y tế cộng đồng
  • Bộ môn Khoa học Cơ bản
Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn