Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông tin chi về kết quả đấu giá tiết tải về: tại đây

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn