Thông tin Phòng khảo Thí-Kiểm định chất lượng

* KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP YS 16C1-C4 VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC
* LỊCH HỌC I NĂM HỌC 2018-2019 CÁC LỚP CAO ĐẢNG HỆ LIÊN THÔNG
* LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP CỬ NHÂN ĐẠI HỌC TRÀ VINH
* DANH SÁCH THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP CÁC LỚP YS 16C1-C4
* THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỐC THĂM THI THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CÁC LỚP YS 16C1-C4
* LỊCH THI HK 1_NĂM HỌC 2018-2019 CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 17,18
* LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP Y SĨ 16C1-C4 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NIÊN KHÓA 2016-2018
* KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC YS 16C1-C4_MỚI CẬP NHẬT 22/10/2018
* KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS-ĐD-YS-YS YHCT 16A VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC
* THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS-ĐD-YS-YSCT 16A CÓ THAY ĐỔI
* LỊCH THI HK 1_NĂM HỌC 2018-2019 CÁC LỚP VLVH KHÓA 17,18