Thông tin Phòng khảo Thí-Kiểm định chất lượng

* KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC YS 16C1-C4_MỚI CẬP NHẬT 22/10/2018
* KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS-ĐD-YS-YS YHCT 16A VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC
* DANH SÁCH THI THỰC HÀNH BÀO CHẾ CÁC LỚP DSTH 16A
* THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS-ĐD-YS-YSCT 16A CÓ THAY ĐỔI
* LỊCH THI HK 1_NĂM HỌC 2018-2019 CÁC LỚP VLVH KHÓA 17,18
* THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LỄ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DSTH 16C1-C4
* LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS-ĐD-YS-YSCT 16A HỆ CHÍNH QUY NIÊN KHÓA 2016-2018
* KÉT QUẢ HỌC TẬP CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 16_MỚI
* LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN HỌC LẠI CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 16
* KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS 16C1-C4 HỆ VLVH NIÊN KHÓA 2016-2018
* Danh sách thi thực hành bào chế lớp DSTH16C1-4
* LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS 16C1-C4 HỆ VLVH NIÊN KHÓA 2016-2018
* LỊCH THI HỌC KỲ 2_lần 2_NH:2017-2018 CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 16