Thông Tin Tuyển Sinh

* THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG CAO ĐẲNG HỆ NĂM 2019
* THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 03 NĂM 2019
* THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 1 NĂM
* DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG, Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ XÉT NGHIỆM THÁNG 11/2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
* THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP BỔ TÚC ĐIỀU DƯỠNG 18D2 VÀ LỚP ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
* THÔNG BÁO LỊCH THI CỬ NHÂN ĐẠI HỌC TRÀ VINH THÁNG 11/2018
* KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI CỬ NHÂN THÁNG 8/2018
* THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT II HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2018
* THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC ĐIỀU DƯỠNG 18D2
* THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG, Y TẾ CÔNG CỘNG, XÉT NGHIỆM
* THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
* THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018
* KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2018
* THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ CÁC LỚP CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2018
* THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 4 NĂM 2018
* THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC ĐIỀU DƯỠNG THÁNG 4 NĂM 2018