Thông Tin Tuyển Sinh

* LỊCH THI TUYỂN SINH CỦA ĐẠI HỌC TRÀ VINH
* THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH CỦA ĐẠI HỌC TRÀ VINH
* THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔN TẬP THI TUYỂN SINH CỦA ĐẠI HỌC TRÀ VINH
* THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018
* THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC ĐIỀU DƯỠNG 18D2
* KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2018
* THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ CÁC LỚP CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2018
* THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 4 NĂM 2018
* THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC ĐIỀU DƯỠNG THÁNG 4 NĂM 2018