THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 1 NĂM 2018

1. NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG

2. NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG

3. NGÀNH CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM