LỊCH THI HỌC KỲ 1_NĂM HỌC 2018-2019 CÁC LỚP CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG KHÓA 17,18

Ghi chú: Lịch thi có điều chỉnh và bổ sung.