THÔNG BÁO LỊCH THI CỬ NHÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH_ ĐỢT 2 THÁNG 11 NĂM 2018

1. LỊCH THI NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG

2. LỊCH THI NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG

3. LỊCH THI NGÀNH CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM

* GHI CHÚ: THÍ SINH DỰ THI TẬP TRUNG LÚC 15g30 NGÀY 23/11/2018 ĐỂ SINH HOẠT QUY CHẾ THI.