THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO THI CỬ NHÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI